چهارمین جلسه شورای اداری شهرداری

به منظور هماهنگی،سرعت بخشیدن به امورات شهرداری،تکریم ارباب رجوع،خدمت رسانی مطلوبتر و در خور شهروندان محترم آقای مهندس حسینی شهردار با کارکنان شهرداری تشکیل جلسه داد.

       

فهرست