وجه تسمیه نام شهر

یکی از  آثار تاریخى این شهر آرامگاه پیربکران است. وجه تسمیه این شهر به پیدایش آرامگاه پیربکران، که متعلق به قرن هشــتم هجــرى و از دوران ســلطان اولجایتو است، برمی گردد. پیربکـران از علما و مدرســین و عرفاى بزرگ نیمه دوم قرن هفتم هجرى و نام اصلى وى محمدبن بکران بوده اســت. در گذشته نام این شهر بالان بوده که به علت وجود این بقعه پیربکران نامیده می شود.هنوز هم نام خانوادگی مردم این شهر بالانی می باشد.

ارامگاه پیربکران
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content