واحد نوسازی و بازدید

null

سردار صفا

مسئول نوسازی و بازدید

شرح وظایف:

  • هماهنگی با کارشناسGIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک.
  • بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض.
  • هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها.
  • هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه.
  • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.
  • اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
فهرست
Skip to content