هفته ملی جمعیت

هفته ملی جمعیت گرامی باد.

 (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت ماه)

بر این اساس عناوین هفته منتهی به روز ملی جمعیت از ۲۴ اردیبهشت به ترتیب عبارتند از:

۲۴ اردیبهشت: رسانه و جوانی جمعیت

 

۲۵ اردیبهشت: مدیران و جوانی جمعیت

 

۲۶ اردیبهشت: خانواده موفق و جوانی جمعیت

 

۲۷ اردیبهشت: دستگاه‌های دولتی و جوانی جمعیت

 

۲۸ اردیبهشت: شرکت‌های خصوصی و جوانی جمعیت

 

۲۹ اردیبهشت: نخبگان و جوانی جمعیت

 

۳۰ اردیبهشت: گروه‌های مردم نهاد و جوانی جمعیت

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

Skip to content