مهندس حسینی شهردارپیربکران

شهردار پیربکران: مهندس مصطفی حسینی

سوابق کاری:

شهردار قهجاورستان در سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰

شهردار حبیب آباد در سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

Skip to content