مشاهیر شهر

شهر پیربکران مفتخر است که خاستگاه تنی چند از چهره های ماندگار کشور بوده است که در ذیل شمه ای از آن ذکر میگردد:

  • محمدبن بکران (پیربکران)

شخصیت های سیاسی شهر

شخصیت های علمی شهر

شخصیت های ادبی شهر

شخصیت ورزشی شهر

شخصیت های مذهبی شهر
  • محمدبن بکران (پیربکران)
شخصیت های سیاسی شهر

شخصیت های سیاسی شهر

شخصیت های علمی شهر

شخصیت های علمی شهر

شخصیت های ادبی شهر

شخصیت های ادبی شهر

شخصیت های ورزشی شهر

شخصیت ورزشی شهر

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content