دیدار چهره به چهره مهندس حسینی شهردار با شهروندان گرامی

دیدار چهره به چهره مهندس حسینی شهردار با شهروندان گرامی جهت بررسی وپیگیری درخواست ها و مشکلات در راستای خدمت رسانی بهتر و تکریم ارباب رجوع.
🔹روابط عمومی شهرداری پیربکران

 

             

فهرست