جلسه مهندس حسینی شهردار با وراث حاج بمانعلی اکبری در خصوص توافق و آزادسازی خیابان شهید اکبری محله فرتخون

به منظور رفاه حال  شهروندان در عبور و مرور ازمعابر محله فرتخون و خدمات رسانی مطلوب تر آقای مهندس حسینی شهردار با وراث حاج بمانعلی اکبری جهت آزادسازی و توافق و عریض تر شدن معبر شهید حسین اکبری تشکیل جلسه داد.

 

 

فهرست
Skip to content