جلسه مهندس حسینی شهردار با مشاوران طرح تفضیلی شهر

مهندس حسینی شهردار و کارشناس واحد شهرسازی شهرداری با مشاوران طرح تفضیلی شهر در خصوص آخرین وضعیت طرح تفضیلی شهر تشکیل جلسه داد. 

 

فهرست
Skip to content