جلسه مهندس حسینی شهردار با اعضای تعاونی مسکن اداره آموزش و پرورش بخش پیربکران

آقای مهندس حسینی شهردار و کارشناس شهرداری جهت بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات کوی فرهنگیان شهر با اعضای تعاونی مسکن اداره آموزش و پرورش بخش پیربکران تشکیل جلسه داد.

   

فهرست
Skip to content