جلسه مشترک با اعضای محترم تعاونی مسکن فرهنگیان شهر

با توجه به درخواست های ساکنین محله فرهنگیان  شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات موجود با اعضای محترم تعاونی مسکن فرهنگیان تشکیل جلسه داد.

       

Skip to content