جلسه مشترک شورای اسلامی بخش ، شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری با رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان

جلسه مشترک شورای اسلامی بخش ، شورای اسلامی شهر و سرپرست شهرداری با رئیس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان در خصوص پیگیری و بررسی مسائل و مشکلات بهداشتی بخش و شهر در شهرداری

فهرست
Skip to content