تکمیل عملیات روکش آسفالت میدان شهدا و ابتدای کمربندی شهر

تکمیل عملیات روکش آسفالت میدان شهدا و ابتدای کمربندی شهر به مساحت حدود ۱۰۰۰۰متر مربع و ۱۲۰۰ تن آسفالت توسط واحد عمران شهرداری 

         

فهرست