بهسازی و ایمن سازی کانال محله دستگرد پاوا

به منظور رفاه شهروندان محترم و جلوگیری از اتفاقات ناگوار بخش امانی واحد عمران اقدام به بهسازی و ایمن سازی کانال محله دستگرد نمود.

     

فهرست
Skip to content