انتخاب سرپرست شهرداری اولین اقدام شورای اسلامی دوره ششم

بسمه تعالی

بدینوسیله به استحضار می رساند  در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ شورای اسلامی شهر به اتفاق آرا جناب #آقای محمد مهدی کریمی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب گردید.

🔹روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر پیربکران

فهرست
Skip to content