استعلام میزان عقب نشینی

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: استعلام میزان عقب نشینی نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

ارائه درخواست استعلام

ارائه مدارک مالکیت

فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه

تعیین بازدید

تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی

بازدید کارشناس فنی

بازدید کارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود

تکمیل کارت گذربندی

تکمیل کارت گذربندی

تعیین کاربری

تعیین کاربری، حدود تعریض براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

۳۰ - ۶۰ دقیقه

۸-۱۴

۱۰-۲۰ نفر در روز

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
اینترنتی
crop_dinپست اکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
آیا میزان عقب نشینی انجام نشده مشمول جریمه خواهد بود؟
برای فروش ملک الزامی به دریافت پایان کار وجود دارد؟
Skip to content