ادامه عملیات رنگ آمیزی مبلمان شهری (رنگ آمیزی تیرهای روشنایی بلوار قدس) توسط واحد خدمات شهری

                 

فهرست
Skip to content