ادامه عملیات آسفالت معابر شهر

واحد عمران در راستای فعالیت های خود اقدام به آسفالت کوچه های خرم سوم و چهارم در محله جوچی نمود.

           

فهرست
Skip to content