اجرای عملیات ایمن سازی کانال دفع آب های سطحی کوچه پرستو و بهارستان پیربکران

واحد عمران شهرداری جهت حفظ جان شهروندان محترم و پیشگیری از حوادث غیر مترقبه و احتمالی اقدام به ایمن سازی کانال دفع آب های سطحی شهر نمود.

               

فهرست