آغاز عملیات ترمیم و بهسازی کانیو خیابان مفقودالاثران محله فرتخون توسط واحد عمران شهرداری

         

فهرست