سه‌شنبه, 1 مرداد 1398
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
461آگهي مزايده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 4 واقع در محله فرتخون خیابان جهاد مزايده 24/02/139831/03/139813/03/139813/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
460آگهي مزايده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 52 واقع در تفکیکی حجتیه مزايده 24/02/139831/03/139813/03/139813/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
459آگهي مزايده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 39 واقع در تفکیکی حجتیه مزايده 24/02/139831/03/139813/03/139813/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
458آگهي مزايده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 59 واقع در تفکیکی حجتیه مزايده 24/02/139831/03/139813/03/139813/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
457آگهي مزايده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 31 واقع در تفکیکی حجتیه مزايده 24/02/139831/03/139813/03/139813/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
373آگهي مزايده اجاره یک قطعه زمین واقع در شهر پیربکران پارک شهروند مزايده 17/02/139831/03/139807/03/139807/03/1398مشاهده اطلاعات کامل
2943آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 3 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 14/11/139729/12/139704/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
2942آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 2 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 14/11/139729/12/139704/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
2502آگهی مزایده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG مزايده 25/10/139730/11/139715/11/139715/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2426آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 5 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 18/10/139730/11/139708/11/139708/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8