يکشنبه, 1 ارديبهشت 1398
جستجو:           |    
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
2943آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 3 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 14/11/139729/12/139704/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
2942آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 2 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 14/11/139729/12/139704/12/139704/12/1397مشاهده اطلاعات کامل
2502آگهی مزایده جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG مزايده 25/10/139730/11/139715/11/139715/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2426آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 5 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 18/10/139730/11/139708/11/139708/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2425آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 4 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 18/10/139730/11/139708/11/139708/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2424آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 3 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 18/10/139730/11/139708/11/139708/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2423آگهی مزایده فروش یک قطعه زمين مسکونی به شماره 2 واقع در خیابان شهید مطهری کوچه مهربان مزايده 18/10/139730/11/139708/11/139708/11/1397مشاهده اطلاعات کامل
2342آگهی مـزایـده اجاره یک قطعه زمین واقع در شهر پیربکران جهت احداث بازار روز به مدت 14 سال شمسی مزايده 10/10/139730/11/139730/10/139730/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
2153مزایده فروش زمین مسکونی در خیابان شهید مطهری مزايده 14/09/139716/10/139716/10/139716/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
2158مزایده فروش زمین مسکونی در خیابان شهید مطهری مزايده 26/09/139716/10/139716/10/139716/10/1397مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيوشهرداری پیربکران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8