کمیته امور اجتماعی

null
رئیس کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....
null
عضو کمیته
آقای .....

الف) حوزه امور اجتماعی :

 • نظارت و هماهنگی برای شناسایی و اولویت بندی نیازها و خصوصیات اجتماعی، فرهنگی و رفاهی شهر.
 • برنامه ریزی برای شناسایی مسائل ، مشکلات و آسیب های اجتماعی در جهت بهبود شاخص های فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی شهر.
 • بررسی مسائل و نیازمندی های اجتماعی و فرهنگی شهر ، تعیین اولویت ها در این زمینه و تعامل و همکاری با سایر ارگان ها .
 • بررسی نیازها و مراقبت در مسائل بهداشتی ، فرهنگی و اجتماعی شهر و هماهنگی برای بهبود امور مربوطه .
 • نظارت و رسیدگی بر بهبود وضع اماکن عمومی .
 • نظارت لازم در جهت تجهیز و افزایش میزان مشارکت مردم شهر در امور اجتماعی و کارهای عام المنفعه .
 • برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری جلسات کارگروه اجتماعی و فرهنگی .
 • نظارت بر برنامه های فرهنگی دستگاه های اجرایی شهر .

ب) حوزه سازمان‌های مردم نهاد :

 • شناسایی زمینه های مشارکت مردم در موضوعات اجتماعی و تدوین برنامه ها و راهکارهای مناسب در جهت افزایش آن در شهر .
 • برنامه ریزی و نظارت بر عوامل مؤثر در جهت اجرای سیاست‌های اجتماعی دولت از طریق سازمان‌های مردم نهاد .
 • برنامه ریزی بمنظور توانمند سازی سازمان‌های مردم نهاد و نظارت مستمر بر فعالیت آنها مطابق با قوانین و مقررات .
 • نظارت ‌بر فرآیند صدور پروانه تأسیس تشکل‌های مردمی در سطح شهر
 • نظارت بر روند بررسی و رسیدگی به گزارشات و شکایات واصله مربوط به سازمان‌های مردم نهاد و اعلام نتایج به مراجع ذیربط .
 • بررسی و مطالعه راهکارهای تشویق و ارتقاء کیفی سازمان‌های مردم نهاد از طریق بسترسازی اجتماعی و هدایت منابع مختلف یارانه‌ای تخصیصی دولت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
 • راهبری، هماهنگی و همکاری با ارگان های دولتی در راستای اهداف توسعه فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی از طریق افزایش میزان مشارکت مردم و نهادها در سطح شهر .
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه سازمان‌های مردم نهاد .
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق .
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content