مهمترین مصوبات شورا

مهمترین مصوبات شورای اسلامی شهر از تاریخ …………….. بدین شرح میباشد:

ردیف تاریخ مصوبه شرح مصوبه
۱)
۲)
۳)
۴)
۵)
۶)
۷)
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content