مردم شناسی

مردم شهر پیربکران فارس و …….. هستند. مذهب رسمی همه آنها …….. می باشد و به زبان فارسی و ……. صحبت می کنند. براساس مطالعات میدانی، سطح روابط خویشاوندی در شهر ….. زیاد است به طوریکه تقریبا … درصد از جمعیت شهر با یکدگیر خویشاوند هستند. سطح روابط همسایگی نیز در شهر زیاد است. میزان اتحاد و انسجام بین اهالی شهر زیاد می باشد و در صورت بروز مشکل، نزاع و یا درگیری بین خود افراد شهر حل و یا با کمک معتمدین محل، اعضای شورای اسلامی و شهرداری انجام می شود.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
Skip to content