شهدای شهر

مردم شهر پیربکران در طی ۸ سال دفاع مقدس غیورانه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند و تعداد ۶۸ شهید، ۴۲ جانباز و ۱۵ آزاده نثار ایران و انقلاب نمودند.

طلبه شهید جعفر اکبری
فرزند علی تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۲/۱۳ محل شهادت:فاو
شهید نعمت اله محمدی
فرزند کریم تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۲۲ محل شهادت:جزیره مجنون
شهید نصراله خلیلی
فرزند رجبعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۵/۱ محل شهادت:شلمچه
شهید نبی اله بکرانی
فرزند شکراله تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۲/۵ محل شهادت:شلمچه
شهید محمود بکرانی
فرزند حسن تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۲ محل شهادت:شلمچه
شهید محمود اکبری
فرزند اسماعیل تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱۰/۹ محل شهادت:شوش دانیال
شهید محمدرضا مقصودی
فرزند جواد تاریخ شهادت:۱۳۶۹/۸/۸ محل شهادت:جفیر
شهید محمدرضا محمدی
شهید محمدرضا بکرانی
فرزند ناصرقلی تاریخ شهادت:۱۳۷۵/۱۲/۲۷ محل شهادت:کوشک
شهید محمد محمدی
فرزند احمد تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۵ محل شهادت:جزیره مجنون
شهید محمد صفری
فرزند قدیرعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۸/۱۷ محل شهادت:کردستان
شهید محمد شکرگزار
فرزند شکراله تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۸/۱۵ محل شهادت:عین خوش
شهید قاسمعلی بکرانی
فرزند محمد تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱۱/۲۱ محل شهادت:رقابیه
شهید قاسم ربیعی
شهید غلامعلی توکلی
فرزند رجبعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۶/۲ محل شهادت:فاو
شهید غلامرضا کاشفی
فرزند علی تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۱۲/۵ محل شهادت:جزیره مجنون
شهید علی قاسمی
فرزند رضاقلی تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۴/۲۳ محل شهادت:شلمچه
شهید علی شکرگزار
فرزند شکراله تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱/۵ محل شهادت:کرخه
شهید علی ربیعی
شهید علی بکرانی
فرزند نصراله تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۱۲/۲ محل شهادت:چزابه
شهید عصمت باقری
شهید عبداله شیروانی
فرزند مرادعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۱/۲۱ محل شهادت:سردشت
شهید عبدالعلی محمدی
فرزند حسین تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۴/۲۱ محل شهادت:شلمچه
شهید عباسعلی بکرانی
فرزند قاسمعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۵/۷ محل شهادت:پاسگاه زید
شهید عباس شریفی
فرزند قربانعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۵/۱۰/۲۱ محل شهادت:شلمچه
شهید صمد کریمی
فرزند فرضعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۵/۱ محل شهادت:شلمچه
شهید صفرعلی مرادی
فرزند حبیب اله محل شهادت ۱۳۶۴/۶/۱۹ محل شهادت اشنویه
شهید سیدرضا میراجاق
فرزند سیدجلال تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۵/۱ محل شهادت:شلمچه
شهید سیدرضا موسوی
فرزند حسین تاریخ شهادت:۱۳۶۴/۶/۱۹ محل شهادت:اشنویه
شهید سعید غفاری
فرزند ابراهیم تاریخ شهادت:۱۳۶۲/۷/۲۸ محل شهادت:والفجر۴
شهید سردار یوسف قاسمی
فرزند حیدر تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۱/۵ محل شهادت:دشت عباس
شهید رمضان مرادی
فرزند قاسمعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۷/۳/۴ محل شهادت:شلمچه
شهید رمضان محمدی
فرزند رجبعلی تاریخ شهادت:۱۳۶۰/۶/۱۸ محل شهادت:سنندج
شهید رمضان بکرانی
فرزند محمود تاریخ شهادت۱۳۶۱/۲/۲۳ محل شهادت خونین شهر
شهید رقیه بیگم موسوی
فرزند سیدجلال تاریخ شهادت۱۳۶۶/۵/۹ محل شهادت مکه مکرمه
شهید رحمت اله محمدی
شهید رحمت اله اکبری
شهید رحمت الله اکبری
فرزند مصطفی تاریخ شهادت۱۳۶۶/۹/۱۹ محل شهادت جزیره مجنون
شهید خیراله اکبری
فرزند قربانعلی تاریخ شهادت۱۳۶۰/۱۱/۱۵ محل شهادت نوسود
شهید خدیجه بکرانی
شهید حسین شریفی
فرزند میرزاباقر تاریخ شهادت۱۳۵۲/۱/۲۱ محل شهادت فکه
شهید حسین بکرانی
فرزند قاسمعلی تاریخ شهادت۱۳۶۰/۴/۲ محل شهادت ماهشهر
شهید حسین اکبری
فرزند بمانعلی تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱/۴ محل شهادت رقابیه
شهید حبیب اله محمدی
فرزند اسماعیل تاریخ شهادت۱۳۶۲/۱۲/۵ محل شهادت جزیره مجنون
شهید حاجیه خانم خدادی
شهید جعفر اکبری
فرزند سیف اللّه تاریخ شهادت۱۳۶۲/۴/۲۱ محل شهادت حاج عمران
شهید تقی حسینی
فرزند غضنفر تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱۱/۲۰ محل شهادت امقر
شهید بهروز رضائی
فرزند بهرام تاریخ شهادت۱۳۷۳/۲/۶ محل شهادت سرپل ذهاب
آزاده شهید ایرج غفاری
فرزند اصغر تاریخ شهادت۱۳۶۹/۱۰/۱۸ محل شهادت پس از دوران اسارت
شهید امیرحسین بکرانی
فرزند محمد تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱/۲۳ محل شهادت فتح خرمشهر
شهید امراله رضائی
شهید اله محمدی
شهید اکبر محمدی
فرزند رجبعلی تاریخ شهادت۱۳۶۶/۴/۳۰ محل شهادت فاو
شهید اکبر بکرانی
فرزند ابراهیم تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱۱/۲۱ محل شهادت فکه والفجر مقدماتی
شهید اسماعیل محمدی
فرزند رضاقلی تاریخ شهادت۱۳۶۴/۱۲/۱۲ محل شهادت والفجر۸
شهید اسفندیار اکبری
فرزند عباس تاریخ شهادت۱۳۶۱/۱۱/۲۰ محل شهادت امقر
شهید احمد رضایی
فرزند مهدیقلی تاریخ شهادت۱۳۶۱/۴/۲۳ محل شهادت شلمچه
شهید ابراهیم موسوی زاده
شهید ابراهیم عباسی
شهید ابراهیم بکرانی
فرزند کریم تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۲/۷ محل شهادت شلمچه
شهید ابراهیم ابراهیمی
فرزند رمضان تاریخ شهادت۱۳۶۴/۶/۱۸ محل شهادت اشنویه
Skip to content