دبیرخانه، بایگانی و دبیرخانه شورای اسلامی

null

مریم علیزاده

مسئول دبیرخانه، بایگانی و دبیرخانه شورای اسلامی

معرفی واحد:

دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را انجام می دهد .

شرح وظایف:

 • ثبت نامه های وارده و صاره و اسکن آنها.
 • توزیع نامه های ثبت شده به واحدها
 • تایپ نامه های اداری حوزه شهردار –دفتر –معاونین و … .
 • کدگذاری پرونده های ساختمانی جدید.
 • کدگذاری نامه های اداری و بایگانی در پرونده های مربوطه.
 • نگهداری پرونده های پرسنلی.دریافت و ارسال نامه از سیستم شبکه دولت.
 • حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد ، مدارک و پرونده های عادی مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس
  روش تعیین
 • مراقبت از افشای محتوای نامه ها، اسناد و مدارک اداری، خودداری از تحویل پرونده ها، اسناد، مدارک و مکاتبات اداری به غیر یا
  واحدها بدون کسب اجازه از مقام مسؤول
 • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
 • تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
 • صورت برداری، طبقه بندی، کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستورالعمل های مربوط و نیاز واحدهای ذیربط.
 • بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
 • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه
 • پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
 • تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
 • تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق
– واحد اصناف
– واحد 
– واحد 
بخشنامه های مرتبط با امور کسب و پیشه 
جهت دریافت فرم بر روی لینک هر فرم کلیک کنید
لیست گزارشات عملکردی شهرداری…..
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال اول سال
 • گزارش عملکردی شهرداری در نیم سال دوم سال
لیست برنامه های آتی شهرداری ……..
Skip to content